กิจกรรมอบรมสาขาการบัญชี2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอบรมเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการบัญชี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

จัดอบรมในหัวข้อ การสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
วิทยากร ดร.สมชาย ยิ่งยืน และ นางสาว สมพร  รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ