กิจกรรมอบรมสาขาการตลาด2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอบรมเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการตลาด
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

จัดอบรมในหัวข้อ "เพราะเขาคือคนสำคัญ ทำให้เราต้องเข้าใจ"
วิทยากรนางสาวธนาวดี ทวีวรเกียรติ