กิจกรรมอบรมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอบรมเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

จัดอบรมในหัวข้อ "เส้นทางความสำเร็จในสายอาชีพ Computer Graphic"
วิทยากร นายศุภพล สมบูรณ์ทรัพย์