กิจกรรมอบรมสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอบรมเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

จัดอบรมในหัวข้อ การฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยากร อาจารย์วรินทร  แดนดี