กิจกรรมวันเฉลิมฯ สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย จึงจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2. กิจกรรมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมุดลงนามถวายพระชัยมงคล