กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาดิจิทัลกราฟิก
สาขาโลจิสติกส์และซีพพลายเซน