กิจกรรมปฐมนิเทศ2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปวช.1/1-ปวช1/8
จำนวน 8 ห้อง

มีสาขาดังนี้
1. สาขาพณิชยกรรม
2. สาขาการโรงแรม
3. สาขาการท่องเที่ยว