กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน2564

กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน2564
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ แห่งประเทศไทย