กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวฯ2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย จึงจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2563ได้ดำเนินการมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2. คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี /เพลงสดุดีจอมราชา

3. กิจกรรมคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)  สมุดลงนามถวายพระชัยมงคล