กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชนีสุทิดา2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย จึงจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2563ได้ดำเนินการมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2. กิจกรรมอาจารย์และผู้ปกครองนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมุดลงนามถวายพระชัยมงคล