กิจกรรมอบรมออนไลน์2563

กิจกรรมอบรมออนไลน์บุคลากร

Google Meet & Google Classroom 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563