กิจกรรมปฐมนิเทศ2563

กิจกรรมปฐมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

โดยมีระบบมาตรการตรวจคุมโรค Covid-19 ตามกรมอนามัย
และจัดรอบปฐมนิเทศ จำนวน 3 รอบ ตั้งเวลา 8.30-14.00 น.