กิจกรรมวันลอยกระทง2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.15-14.00 น. ณ โรงยิม และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ มีรายละเอียดการประกวดต่างๆ จำนวน 4 ประเภทดังนี้

1. การประกวดกระทงประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ปวส. 2/2 สาขาโลจิสติกส์

2. การประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ นางสาวกฤติยาภรณ์  ดีศิริ 

3. การประกวดนางนพมาศจำแลง รางวัลชนะเลิศ นายปัญจพล  กาจหาญ 

4. การประกวดนางนพมาศตัวแม่ รางวัลชนะเลิศ อาจารย์วราพร  คุ้มทรัพย์