กิจกรรมพัฒนาครูฯ สาขาบัญชี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการสรุปโครงการองค์วิชาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการบัญชี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ มีรายละเอียดดดังนี้

     - จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562เวลา 9.00-12.00  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

     - วิทยากรในการอบรมสาขาการตลาดครั้งนี้ คือ
คุณธนน ศวีระภิญโญ

     - อบรมในหัวข้อ เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่สู่การสร้างเครือข่ายการบริการอย่างมืออาชีพ