กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยว2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้

     - จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562เวลา 9.00-12.00  ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

     - วิทยากรในการอบรมสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ ดร. สมพล เข็มกำเหนิด

     - อบรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมด้านงานบริการ