กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ สาขาการตลาด2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้

     - จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 9.00-12.00  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

     - วิทยากรในการอบรมสาขาการตลาดครั้งนี้คือ ดร.ณฐาภพ สมคิด

     - อบรมในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดบน Facebook 2019”