กิจกรรมเรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเพศ2562

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "เรียนรู้เรื่องรักรูจักเรื่องเพศ"

จากสมาคม ZONTA CLUB BANGKOK I ในหัวข้อ Your life Your choice ชีวิตเรา เราเลือกเอง"
ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562