กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน2562

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจมีความตระหนักส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การปกครองนักเรียน จึงจัดโครงการรักชาติฯ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ โดยมีหน่วยงานสำนักกรรมการการเลือกตั้ง ให้คำอธิบายการใช้เครื่องอุปกรณ์ในการลงคะแนนกับนักเรียนนักศึกษา สรุปผลดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

   -  ทีมสภานักเรียนมี 2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน

      1. ทีมพรรคอนาคต MBAC หัวหน้าพรรค นางสาวสุทัตตา  อยู่คะเชน

      2. ทีมพรรคเพื่อ MBAC หัวหน้าพรรค นายปิยะวัฒน์  บุริขำ

   - ผลคะแนนการเลือกตั้ง จากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 1,876 คน

     1. ทีมพรรคอนาคต MBAC  จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 1,208 คน

     2. ทีมพรรคเพื่อ MBAC จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 756 คน

     3. ผู้ไม่ลงคะแนนเสียง 2 คน (ไม่มาเรียน)