กิจกรรมทัศนศึกษาทุกสาขาระดับปวช.2

โครงการ :การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสถานประกอบการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

    - สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และวัดใหญ่บางพลี 

    - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนส์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  

    - สาขาการบัญชี ศึกษาดูงาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนส์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  

    - สาขาการตลาด  ศึกษาดูงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนส์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)