กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวฯ2562

         วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล” ประจำปีการศึกษา 2561  
มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.15 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2. กิจกรรมอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี / เพลงสดุดีจอมราชา

3. กิจกรรมอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล สมุดลงนามถวายพระชัยมงคล