กิจกรรมแห่เทียน2562

          วิทยาลัยฯ จัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ชมรมและโรงเรียนในเขตเทศบาล ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยกำหนดพิธีถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศาลตำบลบางพระ (วัดบางพระวรวิหาร, วัดวิเวการาม, วัดบางพระ, วัดเขาไม้หน้าวนาราม)
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น.
จุดเริ่มต้น ณ โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน 3-5 คนในแต่ละห้องเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมใส่เสื้อเหลืองทุกคน