กิจกรรมวันไหว้ครู2562

      วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำ
ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. จัดแข่งขันประกวดทำพานไหว้ครูทุกระดับชั้น โดยมี 2 ประเภท คือ สวยงามและสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

    ผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม  ได้แก่

    - รางวัลชนะเลิศ                           ปวส. 1/2

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1         ปวส. 1/5

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2         ปวช. 2/2

    ผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์  ได้แก่

    - รางวัลชนะเลิศ                           ปวช. 3/4

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1         ปวช. 3/2

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2         ปวช. 2/8

2. พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เวลา 08.10-10.45 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

3. กิจกรรมภายในห้องเรียน โดยการวาดรูปและเขียนบรรยาย บนกระดานไวท์บอร์ด ในหัวข้อ “ที่ปรึกษาของฉัน”

4. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประเภททุนสานฝัน / ทุนเรียนดี / ทุนสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี  สำหรับนักเรียนระดับปวช.1 และปวส.1 จำนวน 17 ทุน

5. กิจกรรมตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูสถานศึกษาเดิม ซึ่งมีนักเรียนไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครูสถานศึกษาเดิม ทั้งหมด 68 คน จำนวน 26 โรงเรียน