กิจกรรมพัฒนาครูฯ สาขาพื้นฐาน 2562

วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
สาขาพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับครูมืออาชีพ

วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา  สัตถาวร
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.