กิจกรรมพัฒนาครูฯ สาขาการบัญชี 2562

วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
สาขาการบัญชี

ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การบัญชียุคดิจิทัล 

วิทยากรโดย อาจารย์ภารดี  เนติเจียม
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1