กิจกรรมพัฒนาครูฯ สาขาการตลาด 2562

วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
สาขาการตลาด

ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การพัฒนาการตลาดดิจิทัลยุคใหม่

วิทยากรโดย อาจารย์สุขุมาลย์  สาวรีย์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4