กิจกรรมพัฒนาครูฯ สาขาคอมพิวเตอร์ 2562

วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
สาขาคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google site เพื่อการเรียนการสอน

วิทยากรโดย อาจารย์วชิราภรณ์  หนองแคน
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3