กิจกรรมปฐมนิเทศ2562

          วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ในวันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน รับทราบ  เรื่อง กฎระเบียบวินัย การดูแล ป้องกัน  และระบบติดตามผู้เรียนของนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ และผู้ปกครอง รวมทั้งข้อมูลฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกิจการฯ และการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนในสถานศึกษา เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย