กิจกรรมนักเรียนปี2562

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • 60385201_2699321996750841_1858450847403343872_n
  วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 และนักเรียน...

 • 65619000_2782273241789049_5316033046921609216_n
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจมีความตระหนักส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การปกครองนักเรียน จึงจัดโครงการรักชาติฯ...

 • 61480440_2719497614733279_349646660432822272_n
  ด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสั...

 • 66385290_2796199620396411_1191790816901726208_n
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. ...

 • แห่เข้าพรรษา_๑๙๐๗๓๑_0004
  วิทยาลัยฯ จัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางศา...

 • 67334659_2826803944002645_1373474444692946944_n
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล” ประจ...

 • ทัศนศึกษา62_๑๙๐๘๓๐_0039
  โครงการ :การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสถานประกอบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ - สาขาก...

 • อบรมจาก ZONTA_๑๙๐๘๓๐_0010
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "เรียนรู้เรื่องรักรูจักเรื่องเพศ" จากสมาคม ZONTA CLUB BANGKOK I ในหัวข้อ Your life Your choice ชีวิตเรา เราเลือกเอง"ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุ...

 • 20190809_๑๙๐๘๓๐_0017
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...

 • อบรมสาขาการตลาด62_๑๙๐๙๑๙_0008
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒน...

 • อบรมสาขาคอม 62_๑๙๐๙๑๙_0015
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้...

 • ท่องเที่ยวโรงเเรม62_๑๙๐๙๑๙_0011
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใ...

 • อบรมสาขาการบัญชี62_๑๙๐๙๑๙_0012
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการสรุปโครงการองค์วิชาชีพ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการบัญชี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพ...

 • 8242019_๑๙๐๘๓๐_0007
  วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีน้ำใจ การทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี จึงได้จัดโครงการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสีภายใน จัดขึ้นเมื่...

 • 20191112
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมวันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ...

 • S__35160070

 • พิธีถวายราชสดุดีฯ 62_๒๐๐๓๑๐_0010

 • 20191225_๒๐๐๓๑๐_0004

 • แข่งทักษะ@อีเทค 62_๒๐๐๒๑๘_0032

 • กิจกรรมให้ความรู้เพศศึกษา_๒๐๐๒๑๘_0028

 • 14022020_๒๐๐๒๑๘_0003