กิจกรรมพัฒนาครู การจัดทำแผนฯ 2562

วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

วิทยากรโดย อาจารย์ขวัญใจ สอนศิร
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.