กิจกรรมบุคลากรปี2562

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • อบรม12562_๑๙๐๕๑๕_0022
  วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากรกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิทยากรโดย อาจารย์ขวัญใจ สอนศิรวันพุธที่ ...

 • อบรม12562_๑๙๐๕๑๕_0038
  วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากรกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google site เพื่อการเรียนการสอนวิทยากรโดย อาจาร...

 • อบรม12562_๑๙๐๕๑๕_0087
  วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากรกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2562เรื่อง การพัฒนาการตลาดดิจิทัลยุคใหม่วิทยากรโดย อาจารย์สุขุมาลย์ สาวรีย์วั...

 • อบรม12562_๑๙๐๕๑๕_0071
  วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากรกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562เรื่อง การบัญชียุคดิจิทัลวิทยากรโดย อาจารย์ภารดี เนติเจียมวันพุธที่ 16 พ...

 • อบรม12562_๑๙๐๕๑๕_0016
  วิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการด้านบุคลากรกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับครูมืออาชีพว...

 • รับรางวัลวิจัย_๑๙๑๐๒๑_0093

 • นิเทศฝึกงานปี62_๑๙๑๐๒๙_0011