กิจกรรมอบรมสาขา2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้จัดกิจกรรมอบรม 4 สาขา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดังนี้

1. สาขาการตลาด 
   เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 2018" 
   โดยมีวิทยากร คือ ดร. ณฐาภพ  สมคิด 
   จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

2. สาขาการบัญชี 
   เรื่อง "I am an accountant" 
   โดยมีวิทยากร คือ คุณยุทธยง  วุ้นวงษ์
   จัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

3. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   เรื่อง "การยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร อาหาร และเครื่องดื่มสู่ตลาดสากล" 
   โดยมีวิทยากร คือ คูณทิพวรี หมีทอง
   จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

4. สาขาคอมพิวเตอร์
   เรื่อง "ใช้ IT หาเงินในยุคประเทศไทย 4.0"
   โดยมีวิทยากร คือ อ่าจารย์วรวิทย์  วีระพันธ์
   จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.