กิจกรรมรับรางวัลผลงานวิจัย 2561

กิจกรรมสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันผลงานวิจัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์เกษร         วุฒิสินธิ์
2. อาจารย์ณัชชา       วชิรหัตถพงศ์
3. อาจารย์บังอร        ภักดี
4. อาจารยวันชัย        สังข์รอด
5. อาจารย์มนสิชา      เนาวนัติ
6. อาจารย์ปรียานันท์  เปรมปรี
7. อาจารย์สาวิณี       บุญทวงศ์
8. อาจารย์ณรงค์       มะโรงทอง
9. อาจารย์กฤตยา      ทิพย์ศรี
10. อาจารย์วราภรณ์   บัวไขย
11. อาจารย์แววัน      นฤมล
12. อาจารย์แสงเทียน สุขตลอด
13. อาจารย์อรอุมา     สิงห์นอก
14. อาจารย์ชมพูนุท   เนื่องจำนงค์