กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2561

กิจกรรมปลูกป่าชายเลย ประจำปีการศึกษา 2561

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจได้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1