กิจกรรมวันแม่ 2561

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา

ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

โดยมีประธานในพิธี คือ นางพิศมัย แป้นน้อย ทีปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

มีการจัดกิจกรรมดังนี้

      1. การทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้้าสิริกิตต์ฯ

      2. การแสดงคอนเสิร์ตคณะครูและนักเรียน

      3. กิจกรรมการประกวดคุณค่าผืนผ้าไทย  โดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมทุกห้องเรียน 3-5 คน

      4. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายคุณแม่ สำหรับนักเรียนทุกคน