เอกสารเกี่ยวกับฝึกงาน

 

เอกสารเกี่ยวกับฝึกงาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่แนบมากับเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงาน มีทั้งหมด4 ไฟล์

     1. แนะนำการเขียนรายงานฝึกงาน ให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนทำเล่มรายงาน

     2. ตัวอย่างเล่มรายงานฝึกงาน (บันทึกชื่อไฟล์ว่า : รายงานฝึกงาน ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่) ส่งทั้งไฟล์ Word และPDF

     3. ใบลงเวลาฝึกงาน (กรณีเวลาฝึกงานไม่ครบ)

     4. ตัวอย่างวิธีการเขียนสมุดเล่มฝึกงาน (บันทึกในแต่ละวัน)