กิจกรรมพัฒนาครู สาขาการบัญชี 2561

กิจกรรมพัฒนาครู สาขาการบัญชี 2561
ได้จัดอบรมในเรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ในงานบัญชี" โดยมีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ นางสาวปริญญา ทัศนา