กิจกรรมพัฒนาครู การจัดทำแผนฯ 2561

กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนฯ 2561 มีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ นางสาวขวัญใจ สอนศิริ