กิจกรรมพัฒนาครู งานประกันคุณภาพ 2561

กิจกรรมอบรมงานประกันคุณภาพ 2561 มีวิทยากรอบรมในครั้งนี้คือ นางสาวนลินรัตน์ น้อยสำแดง