กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2