สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

        หนังสือ

               ใช้รูปหนังสือเรียนที่เปิดออก และมีแสงสว่างเปล่งประกาย ออกจากหน้าหนังสือ สื่อถึงการเรียนรู้ก่อให้เกิด ปัญญาเพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินชีวิต อย่างบุคคลที่มีคุณภาพ

         ตราชั่ง

               รูปตราชั่ง บนหนังสือเรียนที่เปิดอยู่ สื่อถึงการเรียนรู้ของสถาบัน มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นคนดีของสังคม

         กรอบโล่

               บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพในการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ในด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างมีระบบ ระเบียบและแบบแผน

         ช่อชัยพฤกษ์

               หมายถึงช่อชัยพฤกษ์ที่ชูช่อสง่าเหลืองเรืองรอง โอบรอบกรอบโล่ สื่อถึงสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีความสงบร่มเย็น และเป็นสถาบันที่มีความเจริญรุ่งเรือง

         นกอินทรี

              นกอินทรีสยายปีกบนโล่ สื่อถึงว่าผู้ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ มีความพร้อมที่จะก้าวออกสู่สังคมด้วยความมั่นใจ พร้อมที่จะใช้ชีวิต ในสังคมอย่างสง่างาม เหมือนลูกนกอินทรีที่เติบโตเต็มที่ พร้อมจะ ออกไปใช้ชีวิตของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ

          

         ปรัชญา

            คุณธรรมนำความรู้    สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย    ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม    พร้อมสู่อาชีพ

 

         สีประจำวิทยาลัย

            สี เหลือง-ขาว

 

         ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

            ต้นราชพฤกษ์