ประวัติ MBAC

วิทยาลัยเทโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 7 ไร่ 12 ตารางวา

ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

เริ่มเปิดทำการสอนปีแรกใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  

โดย ดร. สิทธิพงษ์   ภูมิภักดีพรรณ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต   ผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ   จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานใน

เขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด   วิทยาลัยฯตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท  สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมีรถประจำทางผ่าน

ตลอดเวลามีอาคารเรียนที่ทันสมัย ทุกอาคาร ทุกห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการใน

แต่ละสาขาวิชา ห้องอาหาร ติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียน

อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2557  ได้ขยายสาขาวิชาโลจิสติกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และเริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก