หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา
ผลงานวิจัยอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
-อาจารย์จิตตรา สุขเลิศ -อาจารย์แวววัน นฤมล
-อาจารย์แสงเทียน -อาจารย์กฤตยา
-อาจารย์จิราพร นฤดม -อาจารย์กฤตยา ทิพย์ศรี
-อาจารย์แสงเทียน สุชตลอด -อาจารย์ทิพย์วรรณ นพวรรณ
-อาจารย์ดวงดาว เหล่าเลิศ -อาจารย์นภัส สาทน
-อาจารย์นลินรัตน์ รัตนวารีกิจ -อาจารย์บังอร ภักดี
-อาจารย์ปิยะนุช ฟักทิม -อาจารย์ปุณณภา สอนดา
-อาจารย์พีรพร กาญจนอุทัยศิริ -อาจารย์ภาวิณีย์ มาตแม้น
-อาจารย์มนต์ชัย มณฑา -อาจารย์มนสิชา เนาวนัติ
-อาจารย์รุจิกาญจน์ -อาจารย์วราพร คุ้มทรัพย์
-อาจารย์วราภรณ์ บัวไขย -อาจารย์วิไลลักษณ์ สิหิง
-อาจารย์วิรัลพัชร -อาจารย์สลิลรัตน์
-อาจารย์สาวิณี บุญทวงศ์ -อาจารย์สุทธิดา
ดูข่าวสารทั้งหมด

นายพงษ์ธาริน เภาวนะ

ดูวีดีโอทั้งหมด


 

 

 

หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา

COPYRIGHT 2015 (C) Muangchol Business Administration Technological College. ALL RIGHTS RESERVED