หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา
หลักสูตร
ภาคปกติ ภาคพิเศษ  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขางานการขาย

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขางานการจัดการขนส่ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป
หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา

COPYRIGHT 2015 (C) Muangchol Business Administration Technological College. ALL RIGHTS RESERVED