หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา
CONTACT MBAC
เบอร์ติดต่อโดยตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
  โทรศัพท์ 038-342-111 โทรสาร 038-341-888
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  อ.ณัชชา วชิรหัตถพงศ์ 081-722-1726
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
  อ.สุทธิดา 0xx-xxx-xxxx
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อ.พีรพร กาญจนอุทัยศิริ 083-112-3393
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  อ.เกษร วุฒิศิลป์ 0xx-xxx-xxxx
เบอร์ติดต่อภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 101  
 ฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา ต่อ 105  
ฝ่ายวิชาการ    
- งานการเรียนการสอน ต่อ 109  
- งานทะเบียน ต่อ106  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ต่อ107  
หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา

COPYRIGHT 2015 (C) Muangchol Business Administration Technological College. ALL RIGHTS RESERVED