กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ สาขาคอมพิวเตอร์2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการโครงการองค์กรวิชาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้

     - จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 9.00-12.00  ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

     - วิทยากรในการอบรมสาขาการคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ คือ
คุณวรวิทย์ วีระพันธุ์

     - อบรมในหัวข้อ “เรียนคอมอย่างไรให้ได้งาน”