กิจกรรม English Camp 2561

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินจัดโครงการองค์กรวิชาชีพกิจกรรม English Camps” ประจำปีการศึกษา 2561  มีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม English Camps เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น.

2. การจัดกิจกรรมฐาน “Walk Rally English Camps ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด 9 ฐาน Listening / Speaking / Reading / Writing / Dancing / Sing a Song / Vocabulary / Spelling / Role-play

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องทำกิจกรรมฐาน โดยมีเกณฑ์การเก็บคะแนน คือ ความร่วมมือ ความถูกต้อง เวลา รวมทั้งหมด 10 คะแนน